(σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 1. Σκοπός επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του εξεταζόμενου

  Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. αποτελεί, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η απόδοση ταυτότητας (ιχνηλασιμότητα) μεταξύ των δειγμάτων και του εξεταζόμενου. Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. συλλέγει δεδομένα με σκοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει σε εσάς τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους από το νόμο λόγους και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση της πληροφορίας, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παροχή ακριβών και πλήρων  δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Αν οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν είναι πλήρεις και  ακριβείς, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

 1. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται

  Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν τα παρακάτω:

  • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (καταγράφουμε το όνομα και το επώνυμο σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς και άλλα όμοια στοιχεία επικοινωνίας)
  • Δεδομένα του ιατρικού σας ιστορικού, αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικό ιστορικό
  • Δημογραφικά στοιχεία. Συλλέγουμε στοιχεία σε ότι αφορά την ηλικία σας και το φύλλο
  • Οικονομικές πληροφορίες, ιατρική ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΑΜΚΑ), οποιαδήποτε ιδιωτική κάλυψη υγείας, παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
 1. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων προβαίνει η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

  Αφού ο εξεταζόμενος δώσει τα δεδομένα στην ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του εξεταζόμενου και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων/ ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Μέσω αυτών των διεργασιών, η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

 1. Για πόσο χρόνο κρατά η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. τα δεδομένα του εξεταζόμενου σε αρχείο

  Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή. Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.  είναι σύννομη με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την διατήρηση των ιατρικών δεδομένων.

 1. Ποια δικαιώματα έχει ο εξεταζόμενος σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

  Ο εξεταζόμενος μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη: διαγραφή τους από τα αρχεία της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., εφόσον όμως έχει παρέλθει το διάστημα υποχρεωτικής διατήρησης, σύμφωνα με τον όρο 4 και η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο εξεταζόμενος τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

 1. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον εξεταζόμενο, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Εφόσον ο εξεταζόμενος ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. θα εξετάσει το αίτημα και θα αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του ενημερώνοντας γραπτώς για τους λόγους που έκανε δεκτό ή απέρριψε το αίτημα. Πέραν αυτών, ο εξεταζόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στην αδυναμία παροχής υπηρεσίας προς τον εξεταζόμενο επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να προσφερθεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εξεταζομένου (υποκειμένου των δικαιωμάτων). Περαιτέρω η ανάκληση έχει ισχύ για τις μελλοντικές αιτήσεις υπηρεσιών, καθώς για τις προσφερθείσες υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αρχείου για το διάστημα που αναφέρεται στον όρο 4.

 2. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του εξεταζόμενου

  Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Οι πληροφορίες σας συλλέγονται σε έντυπα έγγραφα, μετατρέπονται σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή και τα έντυπα έγγραφα αποθηκεύονται με ασφάλεια ή καταστρέφονται.

 3.  Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα

  Τα δεδομένα του εξεταζόμενου διαβιβάζονται σε τμήματα της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα γραμματείας, τα τμήματα εργαστηρίων, τμήμα ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

  Ο εξεταζόμενος, οφείλει να γνωρίζει πως, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δίνονται σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου (ΕΟΠΥΥ) και άλλα ασφαλιστικά ταμεία ιδιωτικού χαρακτήρα στα οποία είναι ο ίδιος συμβεβλημένος (για παράδειγμα: ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες).

 5. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον εξεταζόμενο

  Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως, στην περίπτωση που δεν παρέχει εκείνα εκ των προσωπικών δεδομένων, τα οποία προβλέπονται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων, δε θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτών. Σε αυτή την περίπτωση η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας προς τον εξεταζόμενο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί εάν το περιστατικό κρίνεται ως ιδιαίτερα επείγον. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση πραγματοποιείται και στη συνέχεια ζητούνται από τον πελάτη-ασθενή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

 6. Συλλογή και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από έντυπα βιογραφικά σημειώματα (CV)

  Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν τα παρακάτω:

  • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (καταγράφουμε το όνομα και το επώνυμο σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς και άλλα όμοια στοιχεία επικοινωνίας)
  • τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
  • άλλες πληροφορίες μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς στο βιογραφικό σας σημείωμα

  Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμα σας στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς επικοινωνίας με σκοπό την ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει κάποια συμβατική συμφωνία μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συμβάσεις συνεργασίας όσο και τις εργασιακές συμβάσεις. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο ο οποίος αξιολογεί το βιογραφικό σας σημείωμα. Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. τηρεί αρχείο έξι μηνών. Στη συνέχεια ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταστροφή του έντυπου αρχείου του υποψηφίου. Tα φυσικά αρχεία καταστρέφονται μαζικά με τεμαχισμό τους σε λωρίδες με χρήση ειδικού μηχανήματος τεμαχισμού εγγράφων. Το πλήρες τεμαχισμένο υλικό παραδίδεται προς ανακύκλωση.

 7. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

  Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε: τηλ 2461054408, email: ippokratiskoz@yahoo.gr. Επίσης, ο εξεταζόμενος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα.
  Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)

Κλείστε Ραντεβού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κλείσουμε το ραντεβού. Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.