Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ’ αριθμ. 219/22-06-2017 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στην πόλη της Κοζάνης επί της οδού Φιλίππου Β’ αρ. 1, την 22η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης.

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
  2. Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
  4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2017.
  5. Έγκριση αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και καθορισμός των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2017.
  6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με πρόσωπα του άρθρου 23α Ν. 2190/1920.
  7. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΥΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ